Suunnitelman tasot

Yleissuunnitelma (tai toteutussuunnitelman luonnosvaihe)

Yleissuunnitelman tai luonnosvaiheen tehtävä on päättää suurista linjoista: siinä määritellään lopullisen toteutussuunnitelman tavoitteet ja päämäärät sekä ratkaisut miten tavoitteet saavutetaan. Yleissuunnitelman perusteella määräytyvät myös pitkälti toteutuksen kustannukset (loppuvaiheen materiaalivalinnat vaikuttavat vähemmän).

Yleissuunnitelmassa esitetään  seuraavia asioita:

 • Jäsentely erilaisiin tiloihin: käytävät, oleskelualueet, toimintapaikat, istutusalueet, mahdolliset rakenteet
 • Kohteen yleisilmeen hahmottelu (esim. väritys, tyylisuunta, käyttötarkoitus)
 • Säästettävät, poistettavat tai kehitettävät asiat
 • Kasvillisuus yleisesti (mutta ei lajitarkkudella)
 • Pinnoitteet yleisesti
 • Maastonmuotoilu ja vesien ohjaus tarvittaessa
 • Suunnitelmaselostus ja alustava kustannusarvio tarvittaessa
 • Havainnekuvien tekeminen tarvittaessa (esim. leikkaukset tai kuvaupotukset)

Nykytilan analysointi (näkymät, ilmasuunnat, pienilmasto, parhaat paikat ja ongelmakohdat) voidaan esittää erillisellä suunnitelmakartalla, jos se työn kannalta on tarpeellista (esim. sidosryhmäesittely).


Yleissuunnitelmaa varten tarvitaan riittävät lähtötiedot:

 • Asiakkaan toiveet ja tarpeet suunniteltavan alueen käytöstä (mm. mitä pihalla halutaan tehdä, ongelmakohdat, jne)
 • Mahdollinen budjetti rakentamiselle
 • Kartta-aineisto:
  • Rajat, rakennusten ja rakennelmien paikat, oleva kasvillisuus, riittävästi korkeustietoja
  • Avoimista aineistoista saa varsin hyvin pohjakartta-aineistoa ja ilmakuvia, ja mm. Tampereen kaupungin alueelta on saatavissa myös kantakartat. Paikkatietoikkunasta voi tarkistaa mitä tietoa omasta kohteesta on saatavilla.  30 op:n opinnot helpottavat avointen aineistojen hyödyntämistä suunnittelutyössä ja vähentävät usein lisämittausten tarvetta.

Toteutussuunnitelma

jatketaan luonnoksen tai yleissuunnitelman pohjalta ja se voi sisältää seuraavat osakokonaisuudet tai vain osan niistä:

 • Kuivatussuunnitelma eli hulevesien (sade- ja sulamisvedet) ohjaamisen suunnittelu, myös sadevesien hyötykäytön suunnittelu (tarkennetaan ys-tasosta)
 • Pintamateriaalien tarkka suunnittelu (kiveys-, sora-, puupinnat ym. kovat pinnoitteet) ja tarvittavat detaljit esim. kiveyskuvioista ja rajauksista
 • Piharakenteiden suunnittelu tarvittavine detaljeineen (vesiaiheet, aidat, pergolat, säleiköt, huvimajat, muut pihan rakennelmat, leikkipaikat oleskeluryhmät…)
 • Istutussuunnitelma kasvi- ja määräluetteloineen
 • Valaistuksen yleissuunnittelu (voidaan tehdä jo myös yleissuunnitteluvaiheessa)
 • Määräluettelot
 • Työselostus
 • Toteutuksen kustannusarvio

Osasuunnitelma

voi riittää silloin, kun vain osa pihasta kaipaa suunnittelua, esim:

 • Vain yhden istutusryhmän suunnittelu tai kunnostussuunnittelu
 • Kiveysdetaljien suunnittelu
 • Pergolan ja oleskelualueen suunnittelu
 • Vesiaiheen suunnittelu
 • Kesäkukkaistutusten suunnittelu
 • Hoitosuunnitelma uuteen tai vanhaan pihaan
 • Yhden ongelmakohdan uudistaminen toimivaksi

Jokainen suunnittelukohde on yksilöllinen, ja siksi lopullinen suunnittelutarkkuus räätälöidään aina kohteen ja asiakkaan tarpeiden mukaisesti.